????? 03 اسفند 1397

 

پرسش های متداول دانشجویان

 

اصطلاحات مطرح در آیین نامه های دانشگاهی

 

لطفاً، تعریف اصطلاح های مطرح در آیین نامه های آموزشی را بنویسید.

 

کارآموزی: آموزش کار در مرکز آموزشی یا محیط کار که زیر نظر استاد با ضوابط دانشگاهی انجام می گیرد.

 

کارورزی: آموزش کار در صنعت و در محیط کار که زیر نظر استاد کار طبق ضوابط و قانون کار انجام می شود.

 

دانشگاه : منظور هر یک از دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی(اعم از دولتی و غیردولتی) است که دارای مجوز تاسیس از مراجع ذی ربط بوده؛ و مجری هر یک از دوره های تحصیلی(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکتری) هستند.                                                                                                        

 

دانشكده : دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم ،دانشكده برق ،دانشكده الهيات و نظايرآن.                            

گروه آموزشي : گروه آموزشي واحدي از يك دانشكده يا يك دانشگاه است كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي ، گروه معارف اسلامي و نظاير آن. به بیان دیگر؛ بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی است که با ایجاد و راه اندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل می شود.                  

 

دوره هاي تحصيلي : دوره تحصيلي مجموعه اي از دروس منسجم ، هماهنگ و به هم وابسته در يك رشته تحصيلي كه در نظام خاص در مدتي معين به صورت منظم به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود مانند دوره ي كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد و...                                                                         

رشته تحصیلی : رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي، هنر، تربيت معلم و علمي - كاربردي) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص واز ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص می انجامد. به بیان دیگر؛ یکی از شعب فرعی از گروه های علمی است که به لحاظ موضوع کاملا مشخص است و از موضوعات گروه های علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد.      

گرايش تحصیلی : هر يك از شعب يك رشته تحصیلی كه ناظر بر تخصص آن باشد، که اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.          

 

استاد : هر مدرس كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه بر عهده دارد، استاد ناميده مي شود.               

 

درس : هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود. دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصصي تقسيم  مي شود.                                                                                                                      

 

دروس عمومي : به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود .گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است و در تمامی مؤسسه ها یکسان ارائه می شود.                                                                                                                                                             

دروس پايه : درسهایی است که دانشجو، ملزم به انتخاب آنهاست و به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي درک بهتر دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.     

دروس اصلي : اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد.                                

 

دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد. به بیان دیگر؛ درسهایی است که دانشجو ملزم به انتخاب آنها است و فراتر از مبانی و چهارچوبهای نظری و به عنوان جزئی از هسته اصلی برنامه درسی است که با هدف عمق بخشیدن به دانش یا مهارت دانشجو ارائه می شود.

 

هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود :

 

* درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.

 

* درس وابسته : درسي است که انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.

 

دروس از نظر تقدم و تاخر یا همزمانی در انتخاب و گذراندن به پیشنیاز، همنیاز و پس نیاز تقسیم می شوند.

 

درس پيشنياز: درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري  که وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه  گردد.

 

درس پس نیاز : درسي است که درک مطلب آن، مستلزم گذراندن یک درس خاص به نام پیشنیاز است.

 

دروس همنياز : دروسي است که بايد با هم در يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.

 

درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.

 

درس الزامي درسي است که گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

 

درس انتخابي یا اختیاری درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مرتبط با رشته تحصیلی خود، به اختیار انتخاب مي کند.

 

درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري  عملي تقسيم مي شود.

 

درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.                     

 

  درس عملي حاوي مجموعه مهارت هايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگاهي، آزمايشگاهي و ... است.

 

درس نظري - عملي مجموع دانش ها ومهارت هايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.

 

برنامه مصوب : در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يک رشته معين ، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود. 

 

دانشجو : فردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل است.

 

حضوری : منظور شیوه ای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت های آموزشی دانشگاه شرکت می کند.

 

غیر حضوری : منظور شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیت های آموزشی الزامی نیست.

 

نیمه حضوری : منظور شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری انجام می شود.

 

راهنمای آموزشی : عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی دانشگاه انتخاب می شود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد.

 

برنامه درسی : منظور مجموعه به هم پیوسته ای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می کند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده است.به بیان دیگر؛ تمامی مهارتها، تجارب، بحث ها و فعالیت های گروهی و فردی است که فراگیر با هدف آموزشی مشخص و تحت نظارت مؤسسه کسب می کند.  

 

واحد درسی : میزان درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی(بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یلا دوره ی تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.

 

درس جبرانی : درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، یا به دلیل عدم تجانس رشته تحصیلی دوره تحصیلی بالاتر(دوره تحصیلی فعلی) دانشجو با رشته تحصیلی دوره تحصیلی پایین تر(که پیش تر گذرانده)، در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

 

دوره کاردانی پیوسته : دوره ی تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.

 

دوره کاردانی ناپیوسته : دوره ی تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.    

 

دوره کارشنانی پیوسته : دوره ی تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و حداقل با گذراندن 130 واحددرسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.

 

دوره کارشناسی ناپیوسته : دوره ی تحصیلی که پس از دوره کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) آغاز می شود و حداقل با گذراندن 68  واحددرسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.

 

دانش آموخته : شرکت کنند.

 

 

 

15 - اگر دانشجویی در یک یا کلیه امتحانات یک نیمسال غیبت داشته باشد، چه کار باید بکند؟

 

پاسخ: در صورتی که شورای آموزشی غیبت و عدم حضور در جلسه آزمون را موجه(به استناد مدارک و دلایل ارائه شده از سوی دانشجو) تلقی کند، آن درس یا دروس خذف و در غیر اینصورت برای آنها نمره صفر منظور می شود(شهریه درس یا دروس حذف شده، بازگشت داده نمی شود). در صورت عدم مراجعه دانشجو به مدیریت امورآموزشی در زمان مقرر، برای کلیه واحدهای درسی مورد اشاره، نمره صفر منظور می گردد.

 

 

 

 

 

16 - حذف اضطراری چه زمانی است؟

 

پاسخ:  دانشجو به شرط نداشتن غیبت بیش از سه شانزدهم، می تواند تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال تحصیلی (هفته چهاردم) یکی از مواد درسی نظری را با تایید گروه آموزشی(به شرط آن که تعدا واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود) حذف کند(در ضمن شهریه دروس حذفی برگشت داده نمی شود).

 

 

 

17 - دانشجو چند نیمسال می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند؟

 

پاسخ: با رعایت سنوات مجاز تحصیل دانشجوی کارشناسی پیوسته 2 نیمسال و دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 1 نیمسال(این مدت جزء مدت سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد).

 

نکته: علاوه موارد فوق؛ دانشجو می تواند در موارد زیر نیز حداکثر به مدت دو نیمسال بدون احتساب در سنوات تحصیلی از مرخصی استفاده کند(دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع این مرخصی ها استفاده کند):

 

مرخصی زایمان - ماموریت همسر یا والدین و ... (در صورت موافقت شورای آموزشی) - مرخصی پزشکی(در صورت تایید پزشک معتمد و شورای آموزشی)

 

 

 

18 - اگر استاد درس، دانشجویی را که بیشتر از ۳/۱۶ غیبت دارد به آموزش معرفی کند وضعیت آن درس چگونه می شود؟

 

پاسخ: چنانچه شورای آموزشی دانشگاه غیبت دانشجو را موجه تشخیص دهد درس خذف می شود، در غیر این صورت نمره آن درس صفر خواهد بود.

 

 

 

19 - آیا غیبت قبل از حذف و اضافه جزو غیبت های ۳/۱۶ محسوب می گردد؟

 

پاسخ: بله

 

20 - حذف و اضافه (ترمیم دروس) به چه ترتیب است؟

 

پاسخ: کمتر از ۲ هفته از زمان شروع نیمسال(با اعلام قبلی در تقویم آموزشی) دانشجو می تواند ۲ درس خود را جابه جا(حذف و اضافه) کند.

 

 

 

21 - اگر در یک درس یک بار و یا چندین بار نمره مردودی کسب شود آیا تمامی نمرات مردودی در صورت قبولی در نیمسالهای های بعدی حذف خواهد شد؟

 

پاسخ: برای ورودی های پیش از مهرماه 1393 در صورت کسب نمره قبولی 14 جایگزین نمره یا نمره های مردودی در آن ماده درسی می شود و نمره قبلی از کارنامه دانشجوحذف می شود و در معدل نیمسال مورد نظر و معدل کل محاسبه نخواهد شد. اما برای ورودی های مهر 1393 به ما بعد این این تفاوت ها وجود دارد:

 

- کسب نمره قبولی کفایت می کند(شرط 14 وجود ندارد).

 

- نمره قبلی(نمره مردودی) گرچه ثبت و باقی می ماند، اما این نمره در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر است و لی مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبل را خنثی نمی کند.

 

* نمرات اعلام شده براساس رای شورای انضباطی(تقلب) غیر قابل حذف است.

 

 

 

 

 

22 - دانشجویان پس از حداکثر چند نیمسال تحصیلی مشروطی اخراج می شوند؟

 

* دانشجویان ورودی قبل از مهرماه 1393:

 

در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته پس از 2 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته پس از 3 نیمسال است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت، از تحصیل محروم می شود.

 

* دانشجویان ورودی پس از مهرماه 1393: 

 

چنانچه دانشجویی در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود. 

 

نکته: اگر معدل کل دانشجویی کمتر از 10 نباشد، کمسیون موارد خاص دانشگاه می تواند به او اجازه ادامه تحصیل دهد، به شرط آنکه بعد از آن مشروط نشود.

 

 

 

23 - هر نیمسال تحصیلی چقدر است؟

 

پاسخ: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است. در ضمن مدت امتحانات پایانی هر نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی‌شود.

 

 

 

24 - هر دانشجو باید چند واحد درس جبرانی بگذراند؟

 

پاسخ: تعیین دروس جبرانی دوره ها و رشته های تحصیلی مختلف بر اساس آیین نامه های آموزشی مربوط و به تشخیص گروه آموزشی برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو در آغاز دوره تحصیلی می باشد و حداقل تعداد واحدهای درسی جبرانی 6 واحد و حداکثر 20 واحد است که با توجه به مرتبط یا غیر مرتبط بودن و معدل مدرک تحصیلی قبلی(دیپلم یا کاردانی) مشخص می شود.

 

 

 

25 - آیا عدم اطلاع دانشجو از آیین نامه های آموزشی حقی را برای وي ایجاد می نماید؟

 

پاسخ: خیر

 

 

 

26 - اگر دانشجو در زمان انتخاب واحد پیش نیاز و هم نیاز دروس را رعایت نکند، آیا مجاز به گذراندن آن می باشد؟                                                                                                                                                  پاسخ: خیر. در هر زمان آموزش دانشگاه مطلع گردد اقدام به حذف آن درس و دروس وابسته به آن خواهد نمود(حتی در صورتی که آن درس گذرانده شده باشد) و هیچ واحدی را جایگزین آن نخواهد کرد و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن خواهد بود حتی در زمان فارغ التحصیلی. درضمن کلیه عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

 

 

27 - در صورتی که دانشجو بیش از سقف مجاز انتخاب واحد کند، چه اتفاقی می افتد؟

 

پاسخ: مدیران گروه های آموزشی و مدیریت امورآموزشی به محض اطلاع یافتن و عدم مراجعه دانشجو برای حذف واحدهای درسی مازاد بر سقف مجاز، به تشخیص خویش نسبت به حذف آنها اقدام می کنند.

 

 

 

28 - دانشجویان برای میهمانی یا انتقال، چه کار باید بکنند؟

 

پاسخ: معمولا هر سال در اردیبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشی(mad.saorg.ir) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان ارائه درخواست فراهم می شود و دانشجویان می توانند با مراجعه به آن، اقدام کنند.

 

 

 

29 - کارداني پيوسته و ناپيوسته را تعريف کنيد.

 

پاسخ:کارداني پيوسته شامل دانش آموختگاني که بدون گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره کارداني شده باشند.(فنی حرفه ای ها و کار و دانش ها)

 

کارداني ناپيوسته شامل دانش آموختگاني که پس از گذراندن دوره پيش دانشگاهي وارد دوره کارداني شده باشند.(دبیرستانی ها)

 

 

 

30 - لطفاً در ارتباط با ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل، توضیح دهید.

 

پاسخ: در حال حاضر ملاک تصمیم گیری و اعلام نظر در ارتباط با مجوز ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل، "آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیرسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر به شماره 77633 / 2 مورخ 28 / 5 / 92 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیات و فناوری" است.   

 

 

 

31 - لطفاً در ارتباط با ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی حوزوی، توضیح دهید.

 

پاسخ: مصوبه های جلسه 368 مورخ 3 / 11 / 1374 ، جلسه 502 مورخ 22 / 5 / 1381 و جلسه 548 مورخ 28 / 7 / 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاک عمل است.

 

 

 

32 - آیا دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته، می تواند با مدرک تحصیلی کاردانی دانش آموخته شود؟

 

پاسخ: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی(شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند(و اگر بیش از 68 واحد گذرانده باشد، دروسی مبنای محاسبه میانگین کل قرار می گیرند که، میانگین کل دانشجو در آن دروس 12 یا بالاتر شود)  . در غیر این صورت، به دانشجوی مذکور و هم چنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

 

 

 

33 - واحدهای درسی گذرانده شده ی چه دوره هایی و در چه دوره هایی، قابل معادل سازی هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 193941 / 21 / 2 مورخ 21 / 10 / 1393 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛ معادلسازی واحدهای درسی دانش آموختگان دوره های تحصیلی مختلف به شرح زیر است:

 

* واحدهای درسی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته در دوره کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) قابل معادلسازی نمی باشد. 

 

* واحدهای درسی دانش آموختگان دوره های کاردانی ناپیوسته در دوره کارشناسی ناپیوسته قابل معادلسازی نمی باشد.

 

* واحدهای درسی دانش آموختگان دوره های کاردانی ناپیوسته در دوره کارشناسی پیوسته به استناد نامه شماره      127043 / 21 مورخ 13 / 8 / 92 و نامه مورد استناد فوق، مطابق ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه شماره 859 مورخ 16 / 12 / 93 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی(244759 / 2 مورخ 24 / 12 / 93 ) و براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه معادلسازی امکان پذیر است. 

 

* به استناد نامه شماره 127043 / 21 مورخ 13 / 8 / 92 مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی واحدهای ترمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی در دوره کارشناسی پیوسته قابل معادل سازی است.

 

* به استناد نامه شماره 33533 / 21 مورخ 31 / 3 / 90 مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی؛ واحدهایی که دانشجویان قبلاً در دوره ای داخلی یا معادل بدون شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش کشور گذرانده اند مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی قابل معادل سازی نمی باشد.

 

* به استناد نامه شماره 127043 / 21 مورخ 13 / 8 / 92 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛ مدرک کاردانی پیوسته برای پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته بدون شرط معدل جایگزین مدرک پیش دانشگاهی آنان می شود و هیچ یک از دروس آنان قابل معادل سازی نمی باشد.

 

 

 

34 - آیا شیوه آموزشی در معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده، مؤثر است؟

 

پاسخ: معادلسازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد:

 

الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیرحضوری؛

 

ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری؛

 

ج) غیرحضوری به غیرحضوری.  

 

 

 

35 - تاریخ دانش آموختگی یک دانشجو، چه زمانی است؟

 

پاسخ: زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.  

 

 

 

36 - آیا در ارتباط با میهمانی و انتقال دانشجویان آیین نامه ی خاصی وجود دارد؟

 

پاسخ: در حال حاضر مبنای کار آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مؤسسه های آموزش عالی دولتی و غیردولتی به شماره 88441 / 3 / 41 مورخ 20 / 3 / 92 سازمان اموردانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. و در صورت نیاز به کسب اطلاع بیشتر، می توانید پرسش موردی خویش را مطرح یا مراجعه حضوری داشته باشید.

 

 

 

 

 

37 - آیا مدارک تحصیلی دانشگاه امام حسین(ع) و شهید محلاتی، مدرک معادل هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 572879 مورخ 3 / 12 / 1392 دفتر آموزش عالی غیردولتی؛ مدارک دوره های داخلی دانشگاه امام حسین(ع) و شهید محلاتی به منزله مدرک معادل محسوب نمی شوند. 

 

 

 

38 - آیا دانشجوی اخراجی می تواند ادامه تحصیل مجدد داشته باشد؟

 

پاسخ: دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دایم، از نظر مقررات وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 

 

 

39 - شرایط ادامه تحصیل اتباع خارجی چگونه است؟

 

پاسخ: در حال حاضر؛ "شیوه نامه ثبت نام پذیرفته شدگان اتباع غیر ایرانی در رشته های مختلف تحصیلی آزمون های سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" و هم چنین دفترچه راهنمای آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در هر سال ملاک عمل است. 

 

 

 

40 - پذیرش بدون آزمون ویژه دانشجویان ممتاز، چگونه است؟

 

پاسخ: به استناد دستورالعمل شماره 77897 / 21 مورخ 5 / 5 / 93 ؛ دانش آموخته رتبه اول دوره کاردانی(پیوسته و ناپیوسته) از میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته انتخاب می شود.

 

 

 

41 - تعداد واحدهای درسی دوره های تحصیلی کاردانی و کارشناسی، چقدر است؟

 

پاسخ: به استناد آیین نامه شماره 244759 / 2 مورخ 24 / 12 / 93 ؛ بایستی دانشجویان دوره کاردانی پیوسته حداقل 68 ، کاردانی ناپیوسته حداقل 68 ، کارشناسی پیوسته حداقل 130 و کارشناسی ناپیوسته حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب بگذرانند تا بتوانند مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کنند.

 

 

 

42 - تعداد واحدهای عمومی دوره کارشناسی پیوسته، چقدر است؟

 

پاسخ: به استناد دستورالعمل شماره 571274 / 21 مورخ 30 / 11 / 92 ؛ سقف دروس عمومی 22 واحد می باشد.

 

 

 

43 - آیا عنوان دروس تربیت بدنی تغییر کرده است؟

 

پاسخ: بله. به استناد مصوبه جلسه 842 مورخ 10 / 6 / 92 (نامه شماره 100125 / 21 مورخ 2 / 7 / 92 ) عنوان درس های تربیت بدنی به شرح زیر تغییر یافتند.

 

تربیت بدنی 1          تربیت بدنی                          تربیت بدنی 2            ورزش 1

 

 

 

44 - آیا برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؟

 

پاسخ: به استناد مصوبه جلسه 304 مورخ 16 / 7 / 1374 شورای عالی برنامه ریزی و بخشنامه شماره 16547 مورخ  17 / 11 / 1383 برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

 

 

 

45 - آیا دروس گذرانده شده طلاب حوزه های علمیه قابل تطبیق هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 128841 / 21 مورخ 15 / 8 / 92 واحدهای درسی طلاب حوزه علمیه قابل تطبیق و معادلسازی نمی باشد.

 

46 - برای حذف پزشکی چه شرایطی لازم است؟

 

پاسخ: دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا 24 ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به پزشک معتمد دانشگاه ارائه دهند و دانشجویانی که بیماری آنها به صورت بستری در بیمارستان نباشد موظفند در ابتدای بیماری خود جهت تشخیص و درمان و تأیید بیماری به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نمایند. مکاتبات بعدی جهت رد یا تأیید درخواست، به صورت محرمانه توسط مدیریت امورآموزشی دانشگاه و پزشک معتمد صورت می­گیرد. سپس درخواست­های تأیید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می­شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می­گردد.(یا دانشجو می تواند گواهی صادره از سوی پزشکی غیر از پزشک معتمد دانشگاه را به مدیریت امورآموزشی تحویل دهد و دانشگاه خود آن را برای تایید پزشک معتمد خویش ارسال کند)

 

 

 

47 - آیا دانشجوی دوره کارشناسی ناپیوسته می تواند تقاضای تغییر رشته کند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 190123 / 3 / 41 مورخ 6 / 2 / 93 مدیرکل اموردانشجویان داخل و دبیر شورای بررسی موارد خاص مرکزی و ماده 25 شیوه نامه آموزشی به شماره 244759 / 2 مورخ 24 / 12 / 93 ، دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته نمی توانند درخواست تغییر رشته کنند اما تغییر گرایش بر اساس ماده 23 همین آیین نامه آموزشی امکان پذیر است.

 

 

 

48 - موارد خاص به چه مواردی گفته می شود؟

 

پاسخ: موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها که در تحصیلشان مؤثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات آیین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

 

 

 

49 - اگر تعداد واحدهای درسی یک نیمسال دانشجویی به دلایل موجه و خارج از اختیار او به کمتر از 12 واحد برسد، آیا معدل او در مشروطی یا ممتازی مؤثر است؟

 

پاسخ: این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی او محاسبه می شود، ولی معدل پایان نیمسال مذکور، در صورتی که زیر 12 یا بالای 17 باشد، در مشروطی یا ممتازی او مؤثر نخواهد بود.

 

 

 

50 - در چه صورت برنامه امتحانات پایانی یک دانشجو دارای فشردگی یا تداخل است؟

 

پاسخ: بیشتر اوقات دلیل آن؛ داشتن واحدهای معادل سازی شده از دوره یا تحصیلات قبلی، داشتن درس نمره نگرفته در نیمسال های قبل و انتخاب مجدد آن، داشتن معدل الف و انتخاب بیش از 20 واحد درسی در یک نیمسال تحصیلی، تعدد مواد درسی انتخاب شده در یک نیمسال به علت داشتن ماده درسی یک واحدی و یا اینکه بیشتر درس 2 واحدی باشند، ... . در ضمن مدت زمان امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی دو هفته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - لطفاً تعداد و نوع واحدهای درسی در هر دوره را بنویسید.

 

دوره تحصیلی

نوع واحدهای درسی

جمع واحدهای درسی

عمومی

پایه

تخصصی

اختیاری

پروژه

کاردانی

10

19 - 15

47 - 43

-

-

72 - 68

کارشناسی ناپیوسته

10

19 - 15

37 - 33

14 - 10

3 - 0

72 - 68

کارشناسی پیوسته

22

30 - 20

88 - 78

20 - 10

3 - 0

140 - 130

 

 

 

52 - یک دانشجو در دوره تابستان یا نیمسال های اول و دوم چند ماده درسی معارف اسلامی می تواتد انتخاب کند؟

 

پاسخ: در دوره تابستان دانشگاه فقط مجاز به ارائه سه عنوان درسی از دروس گروه معارف اسلامی است و دانشجو نمی تواند بیش از یک عنوان درسی(در دانشگاه خود یا میهمان) انتخاب کند ولی اگر دانشجو در حال فراغت از تحصیل و دارای شرایط اضطراری باشد با تایید معاون آموزشی می تواند دو ماده درسی اخذ کند. اما در نیمسال اول و دوم نیز همانند دوره تابستان دانشجو فقط یک عنوان درسی(2 واحد) می تواند انتخاب کند و در صورت ضرورت با نظر مساعد گروه معارف اسلامی حداکثر دو درس(4 واحد) می تواند انتخاب کند.

 

 

 

53 - یک دانشجو چند واحد درسی معارف اسلامی باید بگذراند؟

 

پاسخ: از بین 32 واحد درسی 12 واحد درسی بگذراند که گرایش و عنوان های مورد نظر برای ارایه در جدول زیر آمده است.

 

ردیف

گرایش

عناوین مورد نظر جهت ارایه

1

مبانی نظری

1 - انسان در اسلام 2 - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام

2

تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ امامت

3

اخلاق اسلامی

1 - عرفان عملی در اسلام(با رویکرد عرفانهای نوظهور) 2 - فلسفه اخلاق

4

انقلاب اسلامی

1 - آشنایی با قانون اساسی 2 - اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

5

آشنایی با منابع اسلامی

تفسیر نهج البلاغه

 

 

 

54 - جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی چه اقداماتی باید انجام داد؟

 

پاسخ: یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی دوره های مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام دادن اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به مدیریت امورآموزشی دانشگاه تحویل دهند.

 

 

 

55 - مدارک چه دانشگاه ها و مؤسسه هایی فاقد اعتبار هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 143702 مورخ 18 / 7 / 94 دفتر آموزش عالی غیردولتی؛ مدارک داخلی کلیه مراکز و مؤسسات اعم از دانشگاه امام حسین(ع)، نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علی(ع)، دانشگاه صدا و سیما، ورودی های قبل از 1370 و بعد از 1377 مؤسسه بانکداری(صرفاً دو رشته و دو مقطع کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی دارای مجوز از شورای گسترش است بین سال های 70 تا 77 )، مدارک در سطح و هم سطح سازمان مدیریت صنعتی غیر قابل قبول و مدرک معادل محاسبه نمی شود. هم چنین بر اساس نامه شماره 1324 / 21 مورخ 17 / 1 / 92 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛ دروس گذرانده شده در حوزه علمیه و دانشگاه امام حسین(ع) دوره های داخلی محسوب می شوند و قابل معادل سازی نمی باشند. به استناد نامه شماره 152455 مورخ 21 / 8 / 93 دفتر آموزش عالی غیردولتی؛ دوره های دانشگاه امام حسین(ع) مدرک معادل محسوب نمی شود و دارندگاه آن مدرک مذکور مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند. بر اساس نامه شماره 573178 / 24 / 2 مورخ 4 / 12 / 92 دفتر آموزش غیردولتی؛ دانشگاه امام حسین(ع) و مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی مجوزی برای برگزاری دوره های داخلی از سوی شورای گسترش آموزش عالی اخذ نکرده اند، لذا دوره های داخلی دانشگاه ها مشمول آیین نامه شماره 77633 / 2 مورخ 28 / 5 / 92 نمی گردند.

 

 

 

56 - آیا کسانی که دارای گواهینامه دارای ارزش استخدامی از سازمان اموراداری و استخدامی کشور اجازه ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر دارند؟

 

 پاسخ: به استناد نامه شماره 155899 مورخ 29 / 7 / 1394 مدیرکل محترم آموزش عالی غیردولتی و با توجه به مصوبه اخیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آستانه ابلاغ است؛ به متقاضیان دارای گواهینامه دارای ارزش استخدامی از سازمان اموراداری و استخدامی کشور که ورود ایشان پس از تاریخ 3 / 9 / 77 تا پایان سال 1381 می باشد، اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر داده شده است.

 

    

 

امور آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

پرسش های مطرح شده:

 

1 - آيا در دوره کارشناسی ارشد امكان حذف و اضافه درس وجود دارد؟

 

پاسخ: در دوره كارشناسي ارشد دانشجو نمي تواند درسي را حذف يا اضافه كند تنها امكان حذف پزشكي وجود دارد.

 

 

 

2 - طول مدت تحصیل در دوره ارشد چقدر است؟

 

پاسخ: دو سال است.

 

 

 

3 - دانشجوی دوره ارشد از چند نیمسال مرخصی تحصیلی می تواند استفاده کند؟

 

پاسخ: یک نیمسال تحصیلی و این مدت جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 

 

 

4 - تعداد واحد درسی که یک دانشجو در یک نیمسال تحصیلی می تواند انتخاب کند؟

 

پاسخ: حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد است.

 

5 - میزان غیبت دانشجو در یک درس، چقدر است؟

 

پاسخ: در صورت ارتکاب غیبت موجه بیش از 16 / 3 در یک ماده درسی آن درس حذف می شود و اگر غیر موجه تلقی گردد نمره آن درس صفر محسوب می شود.

 

 

 

6 - تعداد واحدهای درسی جبرانی چقدر است؟

 

پاسخ: در صورت تجانس نداشتن رشته دوره کارشناسی با رشته دوره کارشناسی ارشد، بایستی حداکثر 12 واحد جبرانی به تشخیص گروه آموزشی در ابتدای دوره و پیش از دروس اصلی گذرانده شود. 

 

 

 

7 - حداقل نمره قبولی در درس و حداقل میانگین نمرات نیمسال چقدر است؟

 

پاسخ: حداقل نمره درس 12 و میانگین نیمسال بایستی حداقل 14 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - در صورت عدم کسب میانگین 14 در پایان دوره تحصیلی، چه کار باید کرد؟

 

پاسخ: در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل به پایان نرسیده باشد، دانشجو می تواند در یک نیمسال تحصیلی دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است را برای جبران کمبود میانگین کل تکرار کند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند.

 

 

 

9 - در صورت حذف واحدهای درسی به دلیل غیبت بیش از حد مجاز، حد نصاب تعداد واحدهای درسی یک نیمسال چقدر خواهد بود؟

 

پاسخ: در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد درسی در این نیمسال تحصیلی الزامی نیست، اما از نظر طول تحصیل یک نیمسال کامل محسوب می شود.

 

 

 

10 - اگر دانشجویی پس از گذراندن چند ماده درسی ترک تحصیلی کند، آیا برای او مدرکی صادر می شود؟

 

پاسخ: فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره ای گذرانده است، اعطا می شود.

 

 

 

11 - چه زمانی دانشجو بایستی موضوع پایان نامه خود را به تصویب برساند؟

 

پاسخ: دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر اساتید راهنما و تایید گروه مربوط انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه قطعیت می یابد.  

 

 

 

12 - آیا می توان دروس گذرانده شده قبلی دوره ارشد را در دوره ارشد فعلی معادل سازی کرد؟

 

پاسخ: با نظر گروه آموزشی و با شرایط زیر امکانپذیر است:

 

پذیرش برای ورود به دوره مورد تایید وزارت علوم باشد - مؤسسه قبلی در رشته تحصیلی مورد تایید باشد - سرفصل دروس گذرانده شده مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی باشد.

 

 

 

13 - دانشجو چند نیمسال می تواند میهمان شود؟

 

پاسخ: حداکثر 2 نیمسال با موافقت مبدا و مقصد.

 

 

 

14 - آیا دانشجو می تواند تغییر رشته یا انتقال یابد؟

 

پاسخ: تغییر رشته ممنوع است اما دانشجو می تواند با موافقت مبدا و مقصد از دانشگاه غیردولتی به دانشگاه غیردولتی انتقال یابد.

 

 

 

15 - تعداد واحدهای درسی دوره ارشد، چقدر است؟

 

پاسخ: حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.

 

 

 

16 - تعداد واحدهای پایان نامه، چقدر است؟

 

پاسخ: حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی است. 

 

 

 

 

 

 

 

17 - لطفاً در ارتباط با ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل، توضیح دهید.

 

پاسخ: در حال حاضر ملاک تصمیم گیری و اعلام نظر در ارتباط با مجوز ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی معادل، "آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیرسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر به شماره 77633 / 2 مورخ       28 / 5 / 92 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیات و فناوری" است.  

 

 

 

18 - لطفاً در ارتباط با ادامه تحصیل دارندگان مدرک تحصیلی حوزوی، توضیح دهید.

 

پاسخ: مصوبه های جلسه 368 مورخ 3 / 11 / 1374 ، جلسه 502 مورخ 22 / 5 / 1381 و جلسه 548 مورخ 28 / 7 / 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاک عمل است.

 

 

 

19 - تاریخ دانش آموختگی یک دانشجو، چه زمانی است؟

 

پاسخ: زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.  

 

 

 

20 - آیا دانشجوی اخراجی می تواند ادامه تحصیل مجدد داشته باشد؟

 

پاسخ: دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دایم، از نظر مقررات وظیفه عمومی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 

 

 

39 - شرایط ادامه تحصیل اتباع خارجی چگونه است؟

 

پاسخ: در حال حاضر؛ "شیوه نامه ثبت نام پذیرفته شدگان اتباع غیر ایرانی در رشته های مختلف تحصیلی آزمون های سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" و هم چنین دفترچه راهنمای آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در هر سال ملاک عمل است. 

 

 

 

40 - آیا دروس گذرانده شده طلاب حوزه های علمیه قابل تطبیق هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 1324 / 1 مورخ 17 / 1 / 92 و نامه شماره 128841 / 21 مورخ 15 / 8 / 92 واحدهای درسی طلاب حوزه علمیه قابل تطبیق و معادلسازی نمی باشد زیرا دوره داخلی(مانند دانشگاه امام حسین(ع) و شهید محلاتی) محسوب می شوند.

 

 

 

41 - تعریف سمینار چیست؟

 

پاسخ: منظور تحقیق و تتبع نظری است.

 

 

 

42 - چند شیوه آموزشی در دوره کارشناسی ارشد وجود دارد؟

 

پاسخ: سه شیوه؛

 

شیوه آموزشی - پژوهشی: دوره ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه است.

 

شیوه آموزشی: دوره ای با محوریت آموزش است، که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.

 

شیوه پژوهشی: دوره ای با محوریت پژوهش که دستاورد آن(ارائه فناوری جدید، ارائه نظریه و ایده جدید، تولید دانش فنی، ثبت اختراع، ...) شود و مشتمل بر اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارائه پایان نامه است. 

 

 

 

 

 

43 - درجه ارشیابی پایان نامه، چگونه تعیین می شود؟

 

پاسخ: عالی(19 تا 20 ) - بسیار خوب(18 تا 99 / 18 ) - خوب(16 تا 99 / 17 ) - قابل قبول(14 تا 99 / 15 ) - غیر قابل قبول(نمره کمتر از 14 ).

 

 

 

44 - لطفاً تعداد و نوع واحدهای درسی دوره را بنویسید.

 

دوره تحصیلی

نوع واحدهای درسی

جمع واحدهای درسی

عمومی

پایه

تخصصی

اختیاری

پروژه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

-

-

12 - 10 

16 - 14

6 - 4

32 - 28 

 

 

 

45 هیئت داوری شامل چه افرادی است؟

 

پاسخ: هیئت داوری شامل؛ استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور و نماینده تحصیلات تکمیلی است.

 

 

 

46 نقش نماینده تحصیلات تکمیلی در هیئت داوری چیست؟

 

پاسخ: ریاست هیئت داوری بر عهده ایشان است و وظیفه نظارت بر رعایت مقررات مربوط به پایان نامه و حسن برگزاری جلسه دفاع را بر عهده دارد.                                               

 

 

 

47 - مدارک چه دانشگاه ها و مؤسسه هایی فاقد اعتبار هستند؟

 

پاسخ: به استناد نامه شماره 143702 مورخ 18 / 7 / 94 دفتر آموزش عالی غیردولتی؛ مدارک داخلی کلیه مراکز و مؤسسات اعم از دانشگاه امام حسین(ع)، نیروی انتظامی، دانشگاه پلیس، سپاه پاسداران، مالک اشتر، امام علی(ع)، دانشگاه صدا و سیما، ورودی های قبل از 1370 و بعد از 1377 مؤسسه بانکداری(صرفاً دو رشته و دو مقطع کاردانی امور بانکی و کارشناسی مدیریت امور بانکی دارای مجوز از شورای گسترش است بین سال های 70 تا 77 )، مدارک در سطح و هم سطح سازمان مدیریت صنعتی غیر قابل قبول و مدرک معادل محاسبه نمی شود. هم چنین بر اساس نامه شماره 1324 / 21 مورخ 17 / 1 / 92 دفتر برنامه ریزی آموزش عالی؛ دروس گذرانده شده در حوزه علمیه و دانشگاه امام حسین(ع) دوره های داخلی محسوب می شوند و قابل معادل سازی نمی باشند. به استناد نامه شماره 152455 مورخ 21 / 8 / 93 دفتر آموزش عالی غیردولتی؛ دوره های دانشگاه امام حسین(ع) مدرک معادل محسوب نمی شود و دارندگاه آن مدرک مذکور مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند. بر اساس نامه شماره 573178 / 24 / 2 مورخ 4 / 12 / 92 دفتر آموزش غیردولتی؛ دانشگاه امام حسین(ع) و مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی مجوزی برای برگزاری دوره های داخلی از سوی شورای گسترش آموزش عالی اخذ نکرده اند، لذا دوره های داخلی دانشگاه ها مشمول آیین نامه شماره 77633 / 2 مورخ 28 / 5 / 92 نمی گردند.     

 

 

 

48 - آیا کسانی که دارای گواهینامه دارای ارزش استخدامی از سازمان اموراداری و استخدامی کشور اجازه ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر دارند؟

 

 پاسخ: به استناد نامه شماره 155899 مورخ 29 / 7 / 1394 مدیرکل محترم آموزش عالی غیردولتی و با توجه به مصوبه اخیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آستانه ابلاغ است؛ به متقاضیان دارای گواهینامه دارای ارزش استخدامی از سازمان اموراداری و استخدامی کشور که ورود ایشان پس از تاریخ 3 / 9 / 77 تا پایان سال 1381 می باشد، اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر داده شده است.

 

 

 

49 - زمان بندی ارائه و دفاع از پایان نامه چگونه است؟

 

پاسخ: بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه زمان بندی تحویل و دفاع از پایان نامه به شرح زیر است؛

 

- زمان تحویل پایان نامه به گروه آموزشی مربوط برای بررسی و تعیین داور 45 روز پیش از جلسه دفاع است،

 

- حداکثر فرصت برای دفاع از پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی پایان نیمسال(30 بهمن ماه) است،

 

- حداکثر فرصت برای دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی پایان نیمسال(15 مهرماه) است.  

 

                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

نظام وظیفه و معافیت تحصیلی

 

 

1 : حداکثر زمان معرفی مشمولانی که پس از سن مشمولیت ، فارغ التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج می شوند چه مدت می باشد؟

 

 

 

پاسخ: از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل یکسال(یک سال تحصیلی؛ از مهرماه تا شهریورماه) فرصت دارند تا خود را معرفی نمایند.

 

 

 

مثال: دانشجوی متولد 18 / 2 / 73  که در تیرماه ۱۳۹3 فارغ التحصیل، انصراف ، ترک تحصیل ویااخراجی محسوب شده، تاپایان تیر ماه ۹4 مهلت معرفی خواهد

 

 

 

داشت.

 

 

 

نکته: دانشجویی که در مهلت معرفی، فارغ التحصیل می شود برابر ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی شرایط استفاده از معافیت تحصیلی برای دوره های بالاتر

 

 

 

را نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

2 : آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

 


پاسخ: بلی . مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا یک بار می توانند از تحصیل انصراف ومجددا با پذیرفته شدن در

 

 

 

دانشگاه به شرط عدم ورود غیبت ، می توانند به تحصیل ادامه دهند. آزمون مجدد ونزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت،

 

 

 

 به شرط  اینکه؛ 1 - در دوره تحصیلی قبلی دانش آموخته نشده(با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر مانند دریافت کاردانی در دوره کارشناسی

 

 

 

پیوسته)  باشد .

 

 

 

2 - از زمان انصراف در دوره تحصیلی اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

 

 

 

 3 - انصراف در مدت مجاز تحصیل بوده باشد.

 

 

 

4- دوره تحصیلی جدید، تکراری نباشد(یعنی قبلا از این دوره فارغ التحصیل نشده باشد). در زیر به استنادات قانونی اشاره می شود:

 

 

 

ماده7(آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی)ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه

 

 

 

علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز

 

 

 

موضوع تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

 

 

 

تبصره 1ماده 33: حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن 20 سال تمام و در هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني 5/2 سال، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

 

 

 3 سال، كارشناسي پيوسته 5 سال و كارشناسي ارشد 6 سال، دكتري پزشكي پيوسته 7 سال و دكتراي تخصصي 5 سال خواهد بود.

 

 

 

 

 

3 : از نظر معاونت نظام وظیفه عمومی، دانشجویان چه مدت می توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند؟ 

 

پاسخ: برای ورودی های مهر 1390 به بعد؛ دانشجویان کاردانی 5 / 2 سال و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و کارشناسی پیوسته 5 سال و کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال از معافیت

 

تحصیلی استفاده می کنند. در ضن در مواقع ضروري با تشخيص و اعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه، حداكثر یک سال به مدت فوق اضافه(سنوات ارفاقی با مجوز وظیفه عمومی

 

 

 

موضوع تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون وظیفه عمومی) می شود

 

.

 

 

 

4 : آیا دانشجو در فرصت یک ساله پس از دانش آموختگی و در صورت قبولی می تواند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهد؟

 

پاسخ: دانش آموختگان دوره های تحصیلی دانشگاهي چنانچه در مهلت يکساله پس از دانش آموختگی در هر دوره تحصیلی، در يکي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شوند در صورتي که فاقد غيبت باشند مي توانند از معافيت تحصيلي براي دوره تحصیلی بالاتر استفاده کنند.
منظور از مهلت يکساله معرفي پس از دانش آموختگی براي مشمولان دانش آموخته خرداد تا شهريور ، يکسال تحصيلي است که از مهر ماه شروع و تا پايان شهريور ماه سال بعد ادامه مي يابد.

 

به عنوان مثال : دانشجويي که در خرداد ماه سال 92 در سقف مجاز سنوات تحصيلي دانش آموخته شده چنانچه تا پايان شهريور ماه 93 در دانشگاه پذيرفته شود، از اول مهرماه 93 مي تواند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصيل دهد و از معافيت تحصيلي برخوردارشود.

 

 

 

5- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز معافیت تحصیلی محسوب می گردد؟

 

پاسخ: بله(حتی اگر از نظر آیین نامه آموزشی بدون احتساب در سنوات باشد).    

 

 

 

6 - آيا سربازان وظيفه اي كه اشتغال به خدمت دارند برای تحصيل دردانشگاه ها از خدمت ترخيص مي شوند؟

 

پاسخ: درصورت قبولي اين گونه سربازان در دوره كارشناسي وبالاتر(به شرط نداشتن غیبت اولیه) ترخيص ازخدمت صورت مي گيرد وترخيص براي ادامه تحصيل در دوره كارداني مجاز نمي باشد.

 

 

 

7 - آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟ 

 

پاسخ: خیر، دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

 

 

 

8 - آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده در دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

 

پاسخ: مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و ... ) تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازند چنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد،  در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوند، ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود .

 

 

 

9- آیا تحصیل همزمان با خدمت سربازی امکان پذیر می باشد؟

 

پاسخ: خیر؛ حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان، معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

 

 

 

10 - لطفاً ماده 34 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را نقل کنید.

 

ماده34ـ دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسؤول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.                                                                 تبصره1ـ مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.                                                            تبصره3ـ متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می شوند.

 

امورشهریه و صندوق رفاه

 

پرسش های مطرح شده:

 

1 - میزان شهریه دریافتی، چقدر است؟

 

پاسخ: میزان شهریه آموزشی دریافتی در مؤسسه ها و دانشگاههای غیردولتی هر ساله در دفترچه راهنمای سازمان سنجش آموزش کشور ثبت و اعلام می شود یا اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می کند شهریه مصوب سال تحصیلی قبل به اضافه فلان درصد افزایش قابل دریافت است.

 

 

 

2 - آیا میزان شهریه در طی سال تحصیلی تغییر می کند؟

 

پاسخ: میزان شهریه آموزشی مصوب، معمولاً در طول یک سال تحصیلی ثابت است مگر اینکه وزارت عوم، تحقیقات و فناوری دستور جدیدی ابلاغ کند.

 

 

 

3 - دانشجو در یک دانشگاه غیردولتی چه شهریه یا هزینه های ریالی باید پرداخت کند؟

 

پاسخ: شهریه آموزشی - هزینه خوابگاه(در صورت خوابگاهی بودن) - بیمه حوادث - هزینه صدور کارت شناسایی دانشجویی - هزینه صدور کارت تغذیه(در صورت استفاده از سلف سرویس دانشگاه) - هزینه مراحل دانش آموختگی(پرداخت به دانشگاه منتخب استان بابت بررسی و تایید پرونده دانش آموختگی، هزینه پست کردن تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به دانشگاه محل تحصیل بعدی یا سازمان محل اشتغال و ... ) و شهریه فرهنگی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال به دانشگاههای دارای مجوز اجازه می دهد، در هر نیمسال تحصیلی مبلغی را به عنوان شهریه فرهنگی بابت خدمات ورزشی، خدمات فرهنگی و فوق برنامه و خدمات مشاوره ای که در دانشگاه ارائه می شود، از دانشجویان دریافت کنند).   

 

 

 

4 - دانشجو چگونه می تواند وام دریافت کند؟

 

پاسخ: در هر نیمسال تحصیلی هر دانشجویی که به وام نیاز داشته باشد، در فرصت زمانی اعلام شده از سوی کارشناس امورشهریه درخواست و مدارک مورد نیاز را تهیه و به کارشناس مذکور تحویل می دهد تا در جلسه ای که به منظور تصمیم گیری در ارتباط با اعتبار اختصاص یافته از سوی صندوق رفاه دانشجویان تشکیل می شود، مطرح گردد. پس از تایید نهایی از سوی صندوق رفاه دانشجویان و وصول اعتبار تخصیص یافته، میزان وام اختصاص یافته به هر دانشجو به عنوان بستانکاری برای او ثبت می شود.     

 

 

 

5 - نحوه بازپرداخت وام صندوق رفاه چگونه است؟

 

پاسخ: پرداخت وام صندوق رفاه به صورت قسطی با کارمزد 4 درصد و پس از دانش آموختگی است. یعنی دانشجو بلافاصله پس از دانش آموختگی بایستی به کارشناس امورشهریه مراجعه و پس از پرداخت 10 درصد کل وام یا وام های دریافتی،( مابقی اقساط به اضافه کارمزد متعلق) دفترچه قسط بندی دریافت می کند. و در صورت عدم مراجعه به موقع، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت می شود. هم چنین شرط دریافت گواهینامه موقت، قسط بندی وام دریافتی است و در صورتی که دانشجو خواهان دریافت دانشنامه باشد، بایستی کل وام دریافتی را تسویه کند.

 

 

 

6 - هر دانشجو چند نیمسال تحصیلی می تواند از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده کند؟ 

 

پاسخ: دوره کاردانی، دوره کارشناسی ناپیوسته و دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت 4 نیمسال تحصیلی و دوره کارشناسی پیوسته به مدت 8 نیمسال تحصیلی می تواند متقاضی وام باشد.

 

 

 

 

 

7 - در صورت انصراف، ترک تحصیل یا اخراج چگونه باید وام دریافتی از صندوق رفاه را پرداخت کرد؟

 

پاسخ: دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وامهای دریافتی به صندوق رفاه هستند.

 

 

 

8 - حداکثر مدت بازپرداخت وام صندوق رفاه چقدر است؟

 

پاسخ: طول مدت بازپرداخت وام با توجه به میزان بدهی حداکثر پنج سال است.

 

 

 

9 - فرصت زمانی دانشجوی دانش آموخته شده برای تعیین تکلیف بدهی وام چقدر است؟

 

پاسخ: زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از دانش آموختگی است. درصورتی که پس از مدت زمان 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت کند. در ضمن تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی مشمولان انجام خدمت نظام وظیفه به حداکثر 9 ماه پس از انجام نظام وظیفه(مشروط به اینکه ظرف 9 ماه پس از دانش آموختگی تعیین تکلیف کرده باشند) موکول می شود.

 

 

 

10 - اگر دانشجویی تمایل به تقسیط وام نداشته باشد، چه کار باید بکند؟

 

پاسخ:دانشجوياني كه مايل به تقسيط نيستند مي توانند درهنگام تسويه حساب با دانشگاه تمايل خود رامبني برتسويه كامل  اعلام کرده و وام به اضافه كارمزد را به صورت نقد پرداخت کنند.

 

 

 

11 - اگر دانشجویی اقساط وام صندوق رفاه را به موقع پرداخت نکند، چه می شود؟

 

 پاسخ: در صورت عدم پرداخت اقساط وام(سه قسط متوالي) كل بدهي باقي مانده وام تبديل به دين حال شده(مدت دین سررسیده است) و بدهكاران  موظفندكل بدهي را به صورت يكجا پرداخت کنند در غير اين صورت طبق مفاد  تعهد نامه محضري و قوانين مقررات صندوق رفاه وزارت علوم رفتارخواهد شد .

 

 

 

12 - هزینه معادل سازی واحدهای درسی که پیش تر گذرانده شده اند، چگونه محاسبه می شود؟

 

پاسخ: هزینه به دو صورت زیر محاسبه و ثبت می شود؛

 

الف) اگر دروس معادل سازی شده در دانشگاه دیگری گذرانده شده باشد، شهریه معادل سازی هر واحد درسی معادل دو در صد شهریه ثابت خواهد بود.                                                                                                                                                              ب) اگر دروس معادل سازی شده در همین مؤسسه گذرانده باشد، شهریه معادل سازی هر واحد درسی معادل یک در صد شهریه ثابت خواهد بود.

 

نکته: از آغاز سال تحصیلی 95 1394 دانشجو بایستی به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول، 5 درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به مؤسسه پرداخت کند.

 

 

 

13 - اگر دانشجویی در نیمسال اولی که پایان نامه را انتخاب می کند؛ نتواند به موقع دفاع کند، در نیمسال بعد چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: در نیمسال اولی که پایان نامه را انتخاب می کند بایستی شهریه ثابت و متغیر آن را پرداخت کند ولی در صورت عدم دفاع و انتخاب مجدد آن در نیمسال بعد، فقط شهریه ثابت دریافت می شود.

 

 

 

 

 

14 - در صورتی که دانشجو موفق به دریافت وام صندوق رفاه نشود، چگونه می تواند مشکل بدهی خویش را رفع کند؟

 

پاسخ: این دانشگاه پیش تر با همکاری بانک ملت شعبه میدان شهدا ایلام در جهت رفع مشکل بدهی این گونه دانشجویان اقدام به معرفی آنها برای دریافت وام قرض الحسنه(حداقل 5000000 ریال) کرده است و اخیراً نیز بر اساس مفاد تفاهم نامه فی ما بین این دانشگاه و بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه بلوار آزادی ایلام قرار است کل شهریه دوران تحصیل دانشجویان بدهکار متقاضی وام در قالب وام قرض الحسنه(تا سقف 150000000 ریال) با کارمزد 4 در صد و بازپرداخت قسطی(حداکثر 4 ساله) از سوی بانک مذکور تامین شود.

 

 

 

15 - در صورتی که دانشجو بدهی وام دوره تحصیلی پایین تر را تسویه نکرده باشد، می تواند در دوره تحصیلی بالاتر متقاضی دریافت وام شود؟

 

پاسخ: خیر. اما در صورت داشتن دفترچه قسط و قبولی در دوره تحصیلی بالاتر(با حفظ وقفه تحصیلی حداکثر یکسال، حدفاصل دو مقطع)؛ دانشجو می تواند با رائه گواهی اشتغال به تحصیل و پس از دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت بدهی خود را به بعد از فراغت از تحصیل در دوره بالاتر انتقال دهد. 

 

 

 

16 - آیا دانشجو پیش از دریافت دفترچه قسط وام صندوق رفاه دانشجویان، می تواند مدارک تحصیلی خود را دریافت کند؟

 

پاسخ: صدور و ارسال هر گونه تاییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات وهم چنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام دادن تعهدات قانونی دیگر است. 

 

 

 

17 شهریه دوره تابستان چگونه محاسبه می شود؟

 

پاسخ: شهریه دوره تابستانی 50 در صد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.

 

 

 

18 اگر دانشجویی به دلیل دایر نشدن دوره تابستان و با موافقت مؤسسه مبداء تعدادی از واحدهای درسی خود را در مؤسسه دیگر بگذراند یا در نیمسال اول یا دوم مجبور به گذراندن تعدادی از واحدهای درسی خود را در مؤسسه دیگر شود، شهریه دانشجو چگونه محاسبه می شود؟

 

پاسخ: دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت(در دوره تابستان نصف شهریه ثابت و در نیمسال اول و دوم شهریه ثابت کامل) و شهریه متغیر دروس آن دوره یا نیمسال اقدام کند.

 

 

 

19 در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی چقدر باید شهریه پرداخت کرد؟

 

پاسخ: شهریه ثابت آن نیمسال را باید پرداخت کرد.

 

 

 

20 دانشجویی که در اثر برنامه تکمیل ظرفیت جا به جا می شود، چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: اگر حداکثر یک ماه بعد از شروع سال تحصیلی از سوی سازمان سنجش کشور حائز شرایط اعلام شود، فقط شهریه ثابت دریافت می شود و در صورتی که پس از مدت مذکور باشد بایستی شهریه ثابت و متغیر را به مؤسسه مبداء پرداخت کند(از آغاز سال تحصیلی 95 1394).

 

 

 

21 اگر تعداد واحدهای درسی باقیمانده یک دانشجو در ترم آخر فقط 6 واحد باشد، چقدر شهریه باید پرداخت کند؟

 

پاسخ: دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثایت کامل و شهریه متغیر دروس آن نیمسال است.

 

 

 

22 در صورتی که دانشجو بیش از سنوات مجاز(با مجوز از مراجع ذیربط) به تحصیل ادامه دهد، چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: از آغاز سال تحصیلی 95 1394 دانشجو در نیمسال های تحصیلی اضافی، موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت(و شهریه متغیر) مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری است.

 

 

 

23 در صورت اخراج دانشجو چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: فقط موظف به پرداخت شهریه نیمسال های تحصیلی که گذرانده، هستند.

 

 

 

24 هزینه گذراندن واحدهای درسی به صورت معرفی به استاد چگونه محاسبه می شود؟

 

پاسخ: از آغاز سال تحصیلی 95 1394 استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت خواهد بود.

 

 

 

25 اگر دانشجویی همه ی واحدهای درسی را در یک نیمسال تحصیلی حذف کند یا حذف اضطراری کند، چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: از آغاز سال تحصیلی 95 1394 اگر دانشجویی قبل از زمان حذف و اضافه آن نیمسال تحصیلی همه ی واحدهای درسی را حذف کند، فقط شهریه ثابت دریافت می شود اما در صورت حذف اضطراری شهریه متغیر مسترد نخواهد شد.

 

 

 

26 دانشجوی انصرافی یا انتقالی چقدر باید شهریه پرداخت کند؟

 

پاسخ: دانشجوی منتقلی و انصرافی(پس از نامنویسی و پیش از آغاز کلاسها) موظف به پرداخت شهریه کامل(ثابت و متغیر) یک نیمسال تحصیلی را به مبداء می باشد، که  شهریه متغیر برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) تا سقف 16 واحد نظری و برای دوره کارشناسی ارشد 8 واحد نظری است.

1 - آیین نامه جدید دوره تحصیلی کارشناسی ارشد چه تفاوتی با آیین نامه قبلی دارد؟

پاسخ: آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه 866 مورخ 4 / 7 / 94 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که طی نامه شماره 165242 / 2 مورخ 12 / 8 / 94 ارسال شده است برای دانشجویان ورودی 95 - 1394 و پس از آن می باشد، و با آیین نامه پیشین تفاوت هایی به شرح زیر دارد:

- کسب نمره قبولی 12 در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود. هم چنین زمان استفاده شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نمی گردد.

- تعداد واحد درسی دانشجو در هر نیمسال(به استثنای نیمسال آخر) حداقل 8 و حداکثر 14 است. اما در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص مؤسسه، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 8 واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر می باشد.

- تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد، ممنوع است.

- به ازای هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

- چنانچه میانگین کل دروس گذرانده شده دانشجو کمتر از 14 باشد، اجازه دفاع از پایان نامه نخواهد داشت و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل 14 برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان به وی داده می شود.

- چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل 14 گذرانده باشد ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط را با رشته تحصیلی اخذ و با میانگین کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود. اما اگر دانشجویی به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می گردد.

- چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی(سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی مؤسسه اثبات شود، از ادامه تحصیل محروم و صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده دریافت می کند. و در صورتی که احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه باشد؛ منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده، خواهد شد.     

- دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود، اما مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند. همچنین این موضوع شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود(یعنی نمره مردودی بلااثر نمی شود).

- بررسی سایر مصادیق مرخصی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد مؤسسه، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار مؤسسه است.

- دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست کتبی، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود. تصمیم گیری برای بازگشت به تحصیلی دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده مؤسسه است.   

 

 

بالای صفحه

Template Design:?????