????? 30 بهمن 1396

دوره هفدهم عتبات دانشگاهیان از تاریخ 10/4/96 لغایت 22/4/96 ویِژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان متقاضی سراسر کشور از طریق سایت Labbayk.irصورت خواهد گرفت .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور فرهنگی مراجعه نمایید.

 

بالای صفحه

Template Design:?????