جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

 

 

 

توسط:

مریم خناری امری

 

 

استاد راهنما:

دکتر جعفر شرفخانی

تاريخ دفاع: 93/06/16

چکیده

گردشگری به مثابه صنعتی موثر و تاثیرگذار بر جوامع،توانسته است توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کند.این صنعت فعالیتی گسترده است که تاثیر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی مهمی را با خود همراه دارد. شهر ساری یکی از مناطقی است که دارای جاذبه های متنوع گردشگری در سطح ملی و منطقه ای است که می تواند به عنوان یکی از قطب های گردشگری مطرح می گردد. هدف این پژوهش بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی گردشگری بر شهر ساری است. دراین تحقیق از روش توصیفی همبستگی استفاده شد. نمونه به تعداد 386 نفر انتخاب شد که در انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و از روش‌های آماری برای توصیف وتحلیل داده‌ها استفاده شد.درپژوهش برای آزمونفرضیات از آزمون آماری اسپيرمن و آزمونتی استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد بین دو متغیر توسعه گردشگری و توسعه فرهنگی شهر ساری ارتباط معنی داری وجود داردو همچنین بین دو متغیر توسعه گردشگری و توسعه اجتماعی شهر ساری ارتباط معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اثرات اجتماعی ، اثرات فرهنگی ، اثرات گردشگری ، گردشگری ، شهر ساری

 

 

 

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi