شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: گودرزیان نام : زهرا
رشته وگرايش: علوم اجتماعی (برنامه ­ریزی توریسم(گردشگری) مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1393 استادراهنما:  دكتر یارمحمد قاسمی

چکیده

 

         پژوهش حاضرسعی دارد به بررسی سرمایه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگران وارد شده به شهر شیراز و رابطه آن با انگیزه­های گردشگری آنها بپردازد. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی بر روی 400 نفرازگردشگران داخلی و خارجی وارد شده به شهر شیراز که براساس روش نمونه­گيري سهمیه­ ای اتفاقی در میدان آرامگاه حافظیه شیراز انتخابشدهبودند اطلاعاتلازمجمع­آوريگرديد. نتایج تحقیق پیش روکه بر اساس تئوری بوردیو می­باشد، ضمن تایید این نظریه نشان می­دهدکهبین سرمایه فرهنگی و اجتماعی گردشگران وارد شده به شهر شیراز و انگیزه­های گردشگری آنها رابطه معنا­داری وجود دارد براین اساس سرمایه­هاي مختلفنقشیکسانی درانگیزه­های گردشگری گردشگران وارد شده به شهر شیراز ایفانمی­کنندوباوجوداهمیتسرمایهاقتصادی،در عمل سرمایهفرهنگیواجتماعیدر گروه گردشگران داخلی برجستگی بیشتري یافته است، هم چنین تفاوت در یافته­های آماری دوگروه گردشگران داخلی و خارجی وارد شده به شهر شیراز بیانگر این مطلب است که عواملی که در یک محیط بر انگیزه­های گردشگری گردشگران اثر گذار است در جامعه­ای دیگر و گروه دیگر اثر گذار نمی­باشد.

واژگان کلیدی: سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، انگیزه­های گردشگری، گردشگران داخلی،گردشگران خارجی

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi