شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

نام خانوادگی: فارسانی

 

نام : ماهدخت

رشته وگرايش: علوم اجتماعی، برنامه­ریزی گردشگری(توریسم) مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع: 25/11/1393 استادراهنما: کلثوم خلیلوند

چکیده

       امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها محسوب می شود. گردشگری پیش از آنکه یک صنعت و فعالیت اقتصادی باشد، پدیده ای فرهنگی است و نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی ایفا می نماید. گردشگری درفرآیندشکل گیریشخصیتگردشگر، بهویژهگردشگران جوان،نقشیچشم گیردارد. بنابراین،گردشگریدارای مفهومتربیتیبسیار جالبوقابل توجهوعاملی برایاجتماعیسازی وجامعهگرایی است. برایگردشگران ومسافرانیکهبه شهریاکشوری مسافرتمیکنند مردمجامعهمقصد، رویدادها،محصولاتفرهنگی وهرآنچه که درسفرخود باآنروبه رومیشوند بهعنوانعاملی الهامبخشدر جهتتاثیرگذاریفرهنگی درمیآید. گردشگری کودکان نیز با قابلیت تاثیرپذیری بسیار کودکان می تواند آنها را برای درکی بهتر از زندگی و تجربیاتی متفاوت برای آینده آماده سازد. این پژوهش ضمن پرداختن به گردشگری کودکان، تاثیرات فرهنگی را که پس از گردشگری بین المللی در آنان ایجاد می شود مورد بررسی قرار می دهد.   نتایج تحقیق نشان می دهد که در بعد رعایت بهداشت، نظم و انضباط، رعایت حقوق شهروندی، تغییر در روابط خانوادگی و تغییر در پوشش و حجاب ، گردشگران کودک از جامعه مقصد تاثیر پذیرفته اند.

کلمات کلیدی: گردشگری بین المللی، کودک، فرهنگ

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi