شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی: وقوفي يكتا نام : زهرا
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 13/7/1394 استادراهنما: دكتر پاكزاد آ‍زادخاني
 

چكيده

 

پژوهش حاضر با عنوان چگونگی تفسیر مردم ایلام از اقدام به طبیعت گردی به قصد راه بردن به تفسیر ودرک انگیزه‌هاي آنها از اقدام به گردشگری طبیعی انجام شده است. براین اساس روش مورد استفاده در این پژوهش روش گراندد تئوری یا روش ،رویش نظریه است. که برای رسیدن به کفایت مصاحبه‌ها از اشباع نظری استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق شهروندان شهر ایلام است. برای تحلیل یافته‌هاي این پژوهش از روش کد گذاری سه مرحله ای استفاده شده است.مرحله‌ي اول کدگذاری باز است، که در این مرحله چند مفهوم مهم از هر مصاحبه استخراج گردیده ومرحله‌ي دوم که کد گذاری محوری مي‌باشد، تعدادمقولات بدست آمده 14 مقوله مي‌باشدکه این مقوله ها عبارتند از(دور شدن از محدودیت‌ها ومحیط شهری، تجدید روحیه ورفع خستگی، رسیدن به آرامش روحی وجسمی، کمبود خدمات تفریحی در شهر، شادی ونشاط، بهره مندی از گیاهان دارویی-خوراکی، مصرف تظاهری، تقویت انجام بازیهای بومی، تفریج در طبیعت، آشنایی با فرهنگ گذشته، تحکیم روابط خانواده، روابط وتعاملات اجتماعی بیشتر، تغییر فضای زندگی و سرگرمی تفریح بچه ها). و در نهایت در مرحله‌ي سوم یعنی کد گذاری انتخابی یا گزینشی، مقوله‌ي هسته یا مفهوم مرکزی "بازتولید سنت یا تداعی کهن الکوها"استخراج شده است .باز تولید سنت یعنی گریز به فرهنگ گذشته، آداب ورسوم‌ها، بازیها و...ونتیجه اینکه جامعه مورد بررسی را می توان یک جامعه چند قدم به جلو ویک قدم به عقب تلقی نمود.زیرا ضمن پذیرش الگوهای جدید تعامل با طبیعت گرایش های قهقرایی هم در منظومه فرهنگی مشهود است.

واژگان کلیدی: طبیعت گردی، گراندد تئوری، باز تولید سنت، گردشگری، کهن الگوها                             

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi