شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی: حسن‌پور نام : بهروز
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1394 استادراهنما: دكتر جعفر شرفخاني
 

چكيده

تحقیق حاضر با عنوان « بررسی فرصت ها و چالش های گردشگری تاریخی کرمانشاه و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهر کرمانشاه » در سال 1394 انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهیت توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از پرسنل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه به تعداد 120 نفر و همچنین پرسنل آژانس های مسافرتی کرمانشاه به تعداد 196 نفرکه مجموع کل جامعه آماری   316 نفر می باشد با توجه فرمول کوکران حجم نمونه آماری 173 نفر محاسبه شد که نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته 25 سوالی می باشد. سپس اطلاعات حاصل از پاسخنامه ها به وسیله نرمافزار spssدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از آن جهت شناسایی و تعیین نقاط ضعف و قوت و تهدید ها و فرصتهای توسعه گردشگری در کرمانشاه از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین جاذبه های تاریخی کرمانشاه، آثار تاریخی کرمانشاه وایجاد اشتغال ودرآمد دربخش گردشگری، تخریب آثار تاریخی و زیست محیطی وعدم مرمت آنها، توسعه زیرساخت ها وامکانات روبنایی و زیربنایی،تبلیغات رسانه ها و معرفی آثارتاریخی و توسعه گردشگری شهر کرمانشاه رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: فرصت، چالش، گردشگری، توسعه، SWOT

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi