شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی: فتاحي نام : محمد
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1394 استادراهنما: دكتر يارمحمد قاسمي
 

چكيده

مفهوم مصرف به گسترده ترین شکل آن به کار می‌رود و منظور از آن تمام فعالیت‌های اجتماعی است که در تعیین نیاز‌ها و هویت مردم نقش دارد . با توجه به کمبود تحقیقات تجربی مربوط به چگونگی اقدام به انتخاب الگوهای مصرف ، سوال کلی تحقیق این است که افراد چگونه اقدام به انتخاب الگوی مصرف خود می‌کنند؟ روش تحقیق که در این پژوهش به کار رفته ، روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای است . جامعه آماری در این تحقیق ، سرپرستان خانوار شهر ایلام است . در این تحقیق از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است . در این روش ، انتخاب نمونه‌ها تا زمانی ادامه دارد که در پاسخ مصاحبه شوندگان به تکرار یا اشباع برسد . یافته‌های این تحقیق به این گونه است که پاسخ مصاحبه شوندگان را کد گذاری کرده و از این پاسخ‌ها 90 مفهوم اساسی به دست آمده است . این مفاهیم به 8 مقوله محوری ( مصرف مبتنی بر جنسیت و سن ، عادت وارگی مصرف ، مصرف مبتنی بر محیط ، مصرف تظاهری ، دگر راهبری مصرف ، مصرف گروهی ، مصرف مبتنی بر نیاز و مصرف نمادین ) و 1 مقوله مرکزی ( مصرف مبتنی بر میل ) دسته بندی شده است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جامعه مورد بررسی از دوره پیشامدرن عبور کرده است زیرا در این دوره مصرف برای نیاز بوده ولی با توجه به این که الگوی مصرف مبتنی بر میل است ، جامعه مورد بررسی وارد دوره مدرن شده و در بعضی از اقشار تمایلات پست مدرن دیده می‌شود .

واژگان کلیدی : مصرف ، مصرف مبتنی بر میل ، مصرف مبتنی بر نیاز ، مصرف نمادین ، گراندد تئوری

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi