جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: موسوي نام : نرجس
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1394 استادراهنما: دكتر پاكزاد آزادخاني
 

چكيده

 

پدیده گردشگری مذهبی، موضوعی است که نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ داشته است که همچون یک شبکه گسترده اجتماعی از اعتماد و مشارکت گرفته تا بحث هنجارها و امنیت، اغلب مسائل و مشکلات شهری را پوشش می‌دهد، امری که بسیار ارزشمند و حیاتی است. در این ارتباط امامزاده ها، مظهر پیوند بین زمان ، مکان و مردم هستند.گردشگری مذهبی بعنوان شاخه ای از گردشگری در استان لرستان دارای کمبودها و نواقصی است ،که رفع و رسیدگی به آنها سبب توسعه گردشگری مذهبی می‌شود ، هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش جاذبه هاو گردشگری مذهبی در توسعه گردشگری استان لرستان می‌باشد و در مقابل بررسی و شناساندن کمبودها و نواقصی است که سبب کاهش میزان گردشگری مذهبی به استان لرستان می‌شود. روش مورد استفاده در این تحقیق تاریخی، کتابخانه ای ، کیفی و کمی‌، توصیفی می‌باشد، که در بخش تحلیل داده ها به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌های پژوهش از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به نتایج به دست آمده، برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون‌های ناپارامتریک روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج حاصل شده ،نشان دادکه گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، توسعه زیرساخت ها، توسعه اماکن مذهبی، توسعه شهرنشینی و شهرگرایی استان لرستان تأثیر داردو سبب توسعه در این بخش ها می‌شود.

واژگان کلیدی: گردشگری، گردشگری مذهبی، لرستان، توسعه گردشگری

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi