جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: شجاعي سرشت نام : احسان
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 25/6/1394 استادراهنما: دكتر كلثوم خليلوند
 

چكيده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگري شهر ياسوج مي باشد. این پژوهش به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم نمونه به روش آماري 400 نمونه از جامعه آماری انتخاب شده است. پس ازجمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگري به کمک نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري ضريب همبستگي، رگرسيون خطي در قالب جداول توصیفی و تحلیلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج حاصل از آزمون رگرسيون چندگانه ، رگرسيون خطي و ضريب همبستگي پيرسون يافته ها نشان مي دهد : سطح معناداري و ضريب همبستگي فعالیت های کارآفرینانه با صنعت گردشگري به ترتيب (001/0=P و 67/0=r) و 2/45% از تغييرات صنعت گردشگري مربوط به فعالیت های کارآفرینانه مي باشد.


کلید واژه­ها: فعالیت های کارآفرینانه و ابعاد آن (فعالیت کارآفرینانه نوپا ، فعالیت کارآفرینانه قهری(ضرورت گرا) ،فعالیت کارآفرینانه تثبیت شده و فعالیت کارآفرینانه فرصت گرا) ، صنعت گردشگري

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi