جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: آقايي نام : بهروز
رشته وگرايش:برنامه ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 1/7/ 1395 استادراهنما: دكتر پاكزاد آزادخاني
 

چكيده

  

امنيت اجتماعي و گردشگري دو مقوله وابسته به يكديگر هستند. ايجاد امنيت و ارائه خدمات حفاظتي به گردشگران، از وظايف اصلي نيروي انتظامي و نهادهاي ذيربط است. هدف اين پژوهش بررسي شاخص‌هاي عملكرد نيروي انتظامي مؤثر در برقراري امنيت اجتماعي مناطق گردشگرپذير شهرستان ايلام است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جزء روش توصيفي تحليلي است. جامعه آماري اين پژوهش گردشگران، كه با به كارگيري روش نمونه‌گيري تصادفي و با استفاده از فرمول كوكران تعداد 384 نفرگردشگر و 100 نفر از كارشناسان ميراث فرهنگيو اساتيد دانشگاه انتخاب شدند. دو پرسشنامه محقق ساخته براي گردشگران و كارشناسان طراحي و بين آنان توزيع گرديد، روايي پرسشنامه با استفاده از نظر استاد راهنما خوب ارزيابي و تأييد شده و پايايي پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آلفاي كرونباخ براي هريك از متغيرهاي پژوهش بالاي 70% محاسبه شده بنابراين پرسشنامه پژوهش از پايايي بالايي برخوردار است. در نهايت با به دست آوردن نظرات با استفاده از آزمون تي تك متغيره و رگرسيون ميزان تأثيرات را مورد سنجش قرار داده كه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته‌هاي تحقيق نشان دهنده‌ي اين است كه تمامي فرضيه‌هاي تحقيق هم از ديدگاه كارشناسان و هم از ديدگاه گردشگران تأييد شده‌اند. نتايج تحقيق نشان داد كه بين گشت هاي نيروي انتظامي، استقرار ايستگاه هاي ثابت، حضور داشتن و پاسخگويي به موقع پليس، اقدام سريع و مواجهه با هرگونه مزاحمت، توانايي آرامش بخشيدن و كمك، توانايي برخورد مناسب و شايسته با متغير احساس امنيت اجتماعي مناطق گردشگرپذير رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده، شش متغیر از ديدگاه كارشناسان 94% در شکل­گیری احساس امنیت اجتماعی (y) نقش داشته­اند و بقیه عواملی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند و با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده، شش متغیر از ديدگاه گردشگران 50 % در شکل­گیری احساس امنیت اجتماعی (y) نقش داشته­اند و بقیه عواملی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند.

كليد واژه‌ها: امنيت اجتماعي، گردشگري، شاخص‌هاي عملكرد، نيروي انتظامي، شهرستان ايلام.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi