جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

توسط:هانیه وحیدی

استاد راهنما :دکترمحمد رضا حسینی نیا

تاريخ دفاع:1394/04/03

چکیده

آرامش وطمأنینه که نقطه مقابل اضطراب وبی قراری است از اساسی ترین امورات بشر برای ادامه حیات است. زیرا بخش عمده سلامت،از جان وروان سرچشمه می گیرد،جسم آدمی زمانی آرامش وآسودگی خود را زمانی آرامش وآسودگی خود را زمانی می یابد که اندیشه ای سرشار از آرامش وآسایش داشته باشد.این مساله در دین مبین اسلام جایگاه به خصوص و ویژه ای داردوبا اطمینان می توان گفت، محوریت بحث بسیاری از آیات واحادیث معصومین (ع) می باشدکه در واقع این گنجینه های ارزشمند هدایتگر انسان می باشند وسعادت وکامروایی بشر مشروط به عمل به توصیه های آنهاست. بنابراین مهمترین هدفی که این پژوهش دنبال کرده است شناخت معنای حقیقی آرامش وبررسی مبانی نظری آن است تا راه صحیح وصل به آرامش را به رهروان آن بشناساند.انسان پست مدرن وجدید در چالش های روزگار وتضاد های متنوع دنیای امروز بیش از هرزمان دنبال گمشده خویش یعنی آرامش صادق، صائب و کارآمد است. واگر به این نیاز ضروری پاسخ داده نشود، چه بسا جای آن را با آرامش موقتی بوسیله عواملی مانند: مواد تخدیری، تمرکز ذهنی، گیاهان دارویی وتوهم زا و روان گردان و... پر کند. نتیجه اینکه آرامش صادق وابدی زمانی حاصل می شود که ایمان حقیقی ویقینی به خدا و یاد و نام او به وجود آید ودلبستگی ها به امور پایدار همچون دعا، نیایش های معرفت بخش ومعرفت شناسی خلقت و...که با فطرت انسان همگرایی دارد آشکار گردد. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای،توصیفی، تحلیلی است واز نوع اهداف بنیادی می باشدکهبا مراجعهبهکتابخانههاونرمافزارهايتخصصیومرتبطباموضوعبهفیشبرداريازمنابعومشاورهبااساتیداهلفنگردآوری شده میباشد.

واژگان کلیدی:آرامش،سکینه،طمن،قرآن وحدیث

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi