دوشنبه 23 مهر 1397 Monday 15 October 2018 4 صفر 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

ياسر رجبي

تاريخ دفاع:1394/10/27

استاد راهنما: دكتر سهراب مرئتي

چکیده:

پژوهش حاضربه بررسیمبانی نظری حسن خلق،آثار وویژگی های آن در قرآن وحدیث می‌پردازد. این رساله می­کوشد تا نگاهی دوباره به موضوع اخلاق بی افکندو جنبه‌های نظری و پیامدهای عملی آن را بکاود. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای وتحلیل محتواست.واز کتاب های ارزشمند اخلاقی،احادیث و تفاسیر اسلامی‌استفاده شده است. یافته های این پژوهش در ابعاد مختلف معناشناسی، آثاروویژگی های حسن خلق ومبانی نظری آن مورد بحث وبررسی قرارگرفته است. بحث در زمینه آثار وویژگی ها ومصادیق حسن خلق وبررسی آنها در آیات وروایات به طور تفضیلی در رساله بیان گردیده است ، مبحث قابل تامل دراین پژوهش بررسی مبانی نظری حسن خلق بر پایه سه عامل خداشناسی، انسان شناسی وجهانشناسی می‌باشد. در تحلیل این بحث می‌توان چنین نتیجه گرفت که حسن خلق در فرد زمانی می‌تواند التزام عملی داشته باشد که وی به شناخت درست وعمیقی از صفات وخصوصیات خداوند وانسان ها و جهان هستی داشته باشد.جهت بنیادی ساختن حسن خلق در وجود انسان باید خدا راشناخت ، شناخت خداوند یعنی شناخت صفات وخصوصیاتی که بر مبنای آن شاکله صحیح انسانی شکل می‌گیرد وآن زمان است که انسان با شناخت خود ونقص ها ونیازهای خویش ورسیدن به حقیقت گذرا بودن دنیا ، اخلاق را و به طبع آن حسن خلق را در زندگی خود جاری می‌سازد.

واژگان کلیدی: حسن خلق، شاخص های حسن خلق، اخلاق،

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi