شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: نورعلی نام : یاسین
رشته وگرايش: جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 10/10/1393 استادراهنما: دكتر نادر شوهانی
 

چكيده

امروزه نحوي توزیع فضاهاومکان­هابرای ارائه خدمات شهری از مباحث مهم درنظام برنامه­ریزی شهری می­باشدودراین زمینه مطالعات فراوانی صورت گرفته وروش­هاوالگوهای گوناگونی جهت استقراراین فضاهاارائه شده است.ازجمله خدمات شهری مسئله بهداشت ودرمان است که اغلب درمجموعه تأسیسات شهری موردبحث قرار می­گیرد.دراین تحقیق به ارزیابی توزیع مکانی خدمات بهداشتی­درمانی ومیزان رضایت­مندی شهروندان شهر کوهدشت پرداخته شد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است .مدل­ها و تکنیک­های بکار گرفته شده دراین تحقیق عبارتند ازمدل ضریب ناموزون موریس، ضریب پراکندگی، ضریب توزیع و تکنیک سنجش سطح تمرکز. همچنین از استانداردهاوضوابط پیشنهادی سازمان های مربوط جهت تطبیق دادن باوضع موجودشهر کوهدشت ازحیث خدمات بهداشت و درمان استفاده شده است. 9 شاخص دربخش بهداشت و درمان با استفاده از روش­های گفته شده در بالا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتیجه تحلیل ضریب ناموزون موریس که به تفکیک برای شهرستان­ها نیز و شهرهای مرکز شهرستان در استان لرستان با استفاده از شاخص­های بهداشتی­درمانی بکار رفته بود نشان داد که شهرستان و شهر کوهدشت به تناسب مرتبه جمعیتی که در سطح استان داردازخدمات بهداشتی­درمانی بهره­مندنشده است . همچنین بررسی سرانه­ها دردوبخش بیمارستانی ودرمانگاه نیز نتایج مطلوبی برای شهر کوهدشت در بر نداشت . سرانه بیمارستان برای هر نفر در شهر کوهدشت اندکی بالا تر از سرانه استاندارد قرار داشت .اماسرانه فضای درمانگاه برای هر نفر خیلی پایین­تر از سرانه پیبشنهادی واستانداردبود.بررسی شاخص­های امکانات بهداشتی­درمانی نیز بیانگر متناسب نبودن سطح خدمات بهداشتی­درمانی ارائه شده با جمعیت ساکن در شهر کوهدشت است.شهر کوهدشت به 3 ناحیه تقسیم شده است.نتیجه محاسبه ضریب پراکندگی بیان­گر نابرابری بالادرتوزیع درمانگاه­هادرسطح نواحی شهر کوهدشت است.درنهایت با در نظر گرفتن سطح مورد نیاز هر ناحیه به جهت فضای درمانگاه و نیزبه منظوررساندن هر ناحیه به سرانه استاندارد،به مکان­یابی فضاهای جدید درمانگاهی درسطح نواحی اقدام شد.مکان­یابی بارعایت ولحاظ کردن معیارهای عمومی جهت احداث درمانگاه صورت گرفت.

کلمات کلیدی

خدمات شهری، بهداشتی درمانی، توزیع مکانی ، رضایتمندی شهروندان ، کوهدشت

           

                                                                                    

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi