شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

توسط : پرویز یاریانی

استاد راهنما :

دکتر نادر شوهانی

استاد مشاور :

دکترپاکزاد آزادخانی

                                                                                    مهرماه   1394

چكيده

شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیر متعارف و غیر رسمی با ویژگیهای نامطلوب و نامناسب کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی از جمله پیامدهای رشد شهرنشینی در شهر کوهدشت بوده است. محله های بوعلی، فردوسی و شهرک نادی از جمله محله های اسکان غیر رسمی در شهر کوهدشت هستند که بر اثر مهاجرت های بی رویه و کنترل نشده روستایی شکل گرفته و در حال گسترش هستند. این محله های غیر رسمی از نظر ویژگیهای محیطی، کالبدی با مشکلات و               نارسایی های فراوانی روبرو هستند. این پژوهش با هدف بررسی مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیر رسمی و همچنین تاثیر آن بر ناپایداری توسعه شهر کوهدشت انجام شده است. در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی- تجربی به کار گرفته شده و به منظور تحلیل یافته های پژوهش از نرم افزار آماری spss و روش های آماری از جمله آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر عوامل ناپایدار اقتصادی، اجتماعی، اداری- سیاسی و مدیریتی بر ایجاد و گسترش سکونتگاههای غیر رسمی شهر کوهدشت می باشد.

کلید واژه : سکونتگاههای غیر رسمی، ناپایداری شهری، توسعه شهری، شهر کوهدشت                            

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi