شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

931140014

نام خانوادگی: خلیجان نام : هانیه
رشته وگرايش: مدیریت جهانگردي مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1395 استادراهنما: دكتر یونس آزادی
 

چكيده

صنعت گردشگري امروزه بهيكياز بزرگترين وپردرآمدترين بخش­هاي اقتصادي جهانتبديلشده است.با دركاهميت گردشگري ازجنبه­هايمختلف،اشكال نويني برايآنابداع گرديده وتكامليافته است.گردشگري سلامتيكياز اشكال قابلتوجهگردشگري نويناست.افزايش اميدبهزندگي ازيكسو وپيچيدگي­هايشرايط زندگيدردوران كنوني ازسويديگر كهموجببروز انواع ناتواني­هاي جسميوروحي درنيرويكار جامعه شده، دستيابي بهراهكارهايمناسببراي رفعاينتنگناها باكمترينهزينه رادردستور كاربرنامه­ريزاناموراجتماعي قرارداده است.استفاده از توان و قابلیت­های پزشکی و سلامتی یکی از راهکارهای پیشنهادی است که بررسی و مطالعات جدی­تری را می‌طلبد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در شهر همدان می­باشد که به شیوه توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه­ای) است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران بیمارستان­ها و کارشناسان گردشگری تشکیل می­دهد و به علت محدود بودن جامعه آماری از هر یک جوامع 200 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از و پایایی آن به شیوه صوری و آلفای کرونباخ به میزان 950/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های T تک­نمونه­ای و تحلیل عاملی تأییدی در نرم­افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل شرایط عمومی، ضوابط وب­سایت، نیروی پرسنلی، تجهیزات پزشکی و شرایط جغرافیایی به ترتیب در توسعه گردشگری سلامت شهر همدان تأثیر مثبت و معناداری دارند.

واژه­های کلیدی: توسعه گردشگری، گردشگری سلامت، گردشگری درمانی، گردشگری پزشکی، شهر همدان.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi