شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

توسط:

هـادی امـانی

 

 

استاد راهنما:

دکتر کرم خلیلی

 

 

 

استاد مشاور:

یاسر امامیان

مهرماه 1395

 

 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی نقش کاربرد تکنولوژی RFID در زنجیره تامین:مورد مطالعه شرکتخودروسازی سایپا می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان وخبرگان آگاه به تکنولوژی RFID وشرکت‌های ارائه دهنده این تکنولوژی وکارشناسان وخبرگان زنجیره تامین می‌باشندکه بصورت هدفمندصورت می‌پذیرد.که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 80 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده‌ها از روش کتابخانه ی میدانی(پرسشنامه) بهره گرفته شده است. ابزار سنجش متغیرها شامل پرسشنامه محقق ساخته با مشارکت اساتید و خبرگان RFIDو زنجیره تامین می‌باشدکه بررسی نقش کاربرد تکنولوژیRFID در زنجیره تامین شرکت سایپا را مورد سنجش قرارخواهد داد.که این پرسشنامه در قالب طیف 5 سطحی لیکرد(1=خیلی کم،2=کم، 3=متوسط ،4= زیاد،5=خیلی زیاد) طراحی و تدوین خواهد شد. روایی آن رااساتید متخصص تایید کرده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 910 %بدست آمده است که نشانگر تایید پایایی پرسشنامه موردنظر می‌باشد. نهایتامجموعه دادهابااستفادهاز رگرسیون خطی و همبستگی پیرسونوبه کمک نرم افزار SPSSموردتجزیه و تحلیل قرا گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد. بین تکنولوژی RFID و زنجیره تامین شرکت خودروسازی سایپا رابطه معناداری وجود دارد.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فناوری RFID تاثیر مثبت و معنا داری بر ردیابی قطعات(sig < 0.05)، مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌های ثابت (sig < 0.05)، کنترل وسایل نقلیه انتقال قطعات و عملکرد خودرو(sig<0.05)و در نهایت بین فناوری RFID و زنجیره تامین شرکت سایپا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (sig < 0.05) به جا می‌گذارد.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi