شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

931145019

توسط: نظر چم ­سورکی

 

 

استاد راهنما:دکتر معصومه جمشيدی

 

استاد مشاور:دکتر یونس آزادی

 

 

خرداد

چکیده

اين پژوهش با هدف بررسی و تحلیل زیرساخت­های گردشگری در شهرستان ایوان می­باشد و در چارچوب کلی تحقيقات پيمايشی به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش حاضر شاملگردشگرانوروديبه شهرستان ایوان در دوره­ی زمانی اسفند 1394 تا اوایل اردیبهشت 1395 که در یکی از مناطق هدف گردشگری شهرستان مورد نظر حضور یافته­اند،كه به روش نمونه­گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 354 نفر مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ‌از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است که مقدار ضريب محاسبه شده برابر با 851/0 بوده است كه براي انجام تحقيق قابل قبول مي‌باشد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز با نظرخواهي از اساتید راهنما و مشاور تأييد شده است. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار 19SPSS انجام گرفته است. در بخش آمار توصیفی به منظور دسته­بندی گروه­های آزمودنی از نظر صفات مختلف و ویژگی­های جامعه آماری، از پارامترهایی همچون میانگین، درصد فراوانی و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون مقایسه میانگین (tتک نمونه­ای) استفاده شد.

نتایج نشان داد، مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر تقویت حضور گردشگران در شهرستان ایوان از نظر افراد مورد مطالعه به طور کلی توجه به امر تبلیغات و ساماندهی جاذبه­ها و امکانات و تسهیلات اقامتی می­باشند. همچنین، مهم­ترین موانع عدم حضور گردشگران در در منطقه مورد مطالعه از نظر افراد مورد مطالعه، علاوه بر ناشناخته بودن مناطق گردشگری شهرستان، عدم تبلیغات، مشکلات در زیرساخت­های گردشگری و امکانات رفاهی برای جذب گردشگران است. به­طور کلی، بر اساس نتايج بدست آمده مي­توان اظهار نمود شهرستان ایوان به لحاظ برخورداری از زیرساخت­های گردشگری و از نظر کیفیت زیر ساخت­ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

واژگان کلیدی:زیرساخت­های گردشگری، گردشگری، جذب گردشگر، گردشگر، ایوان.1395

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi