جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی:نعمتی نام :نسیم
رشته وگرايش:مدیریت جهانگردی – برنامه ریزی توسعه جهانگردی مقطع تحصيلی:کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع:26/06/1393 استادراهنما:دکتر اسفندیار محمدی
 

بررسی ویژگی‌های کارآفرینانه در سازمان‌های متولی گردشگری استان تهران

چکیده

امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود .استفاده از افکار وایده‌های نوآور کارکنان کارآفرین می‌تواند منشاء تحولات عظیمی درسازمان‌ها و نیز به حرکت درآوردن چرخ‌های توسعه اقتصادی کشور شود. گردشگری یکی از بخش‌های اقتصادی است که به درجه بالایی از مشارکت فعالیت‌های کارآفرینانه نیاز دارد. پاسخگویی به تقاضای روزافزون و نیازهای مختلف گردشگری نیازمند تنوع خدمات و محصولات گردشگری است که رسیدن به این مهم تنها از طریق نوآور کردن سازمان‌های مرتبط با گردشگری و بهره‌مندی از تفکر خلاق کارکنان و مدیران این سازمان‌ها امکان پذیر است.هدف از اين تحقيق تعيين وجود يا عدم وجود ساختار سازماني کارآفرينانه، فرهنگ سازماني کارآفرينانه، تعامل مستمر با محيط، چشم­انداز مشترک و استراتژي آينده­نگر، رفتار کارآفرينانه و ارتباطات کارآفرينانه در سازمان‌های متولی گردشگری استان تهران مي­باشد. جامعه آماري در اين پژوهش کليه کارکنان و مدیران سازمان‌های مذکور بوده و حجم نمونه نيز برابر با 123 نفر مي­باشد که براي به دست آوردن آن از روش نمونه­گيري تصادفي ساده و فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده که براي بررسي پايايي آن، ضريب آلفاي کرونباخ به کار برده شده است. همچنين در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات، روش کتابخانه­اي و ميداني به کار گرفته شده است. تحقيق حاضر براساس هدف يک تحقيق کاربردي و همچنين براساس چگونگي به دست آوردن داده­هاي مورد نياز، از نوع تحقيقات توصيفي/تحلیلی مي­باشد. براي تجزيه و تحليل داده­هاي پرسشنامه در بخش آمار توصيفي، از شاخص­هاي آماري نظير فراواني، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطي از آزمون­هاي کلوموگروف-اسمينوف و آزمون T تک نمونه‌ای موجود در نرم­افزار SPSS استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که سازمان‌های متولی گردشگری استان تهران سازمان‌هايي با گرايش کارآفريني نمي­باشند.

واژگان کليدي: گرایش کارآفرینانه- کارآفرینی سازمانی - سازمان‌های متولی گردشگری

           

                                                                                    

                                                                

                                                                                                   

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi