شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

931145002

نام خانوادگی: هواسي نام : نسيبه
رشته وگرايش:جغرافيا و برنامه‌ريزي گردشگري مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 13/6/ 1394 استادراهنما: دكترمعصومه جمشيدي
 

چكيده

  

گردشگري به دليل تأثيرات مثبت اجتماعي، فرهنگي واقتصاديازجملهدرآمدزاييوتأثيردررشد اقتصاديكشورهادر حالتبديلشدنبهصنعتاولدرجهاناستوبراياغلب كشورهاگردشگري منبعمهميبرايفعاليت­هايتجاري، كسبدرآمد،اشتغال­زاييومبادلات خارجيمحسوبمي­شود. نوشتهحاضربرايدستيابيبهراهكارهاي توسعه گردشگري،به بررسي عامل رضايت گردشگران از زیرساخت­های گردشگری در شهر مهران پرداختهاست. اين پژوهش با هدف بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران از زیرساخت­های گردشگری در شهر مهران می­باشد و در چارچوب کلی تحقيقات پيمايشی به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را گردشگرانوروديبه شهر مهران که در یکی از مناطق هدف گردشگری شهر مورد نظر حضور یافته­اند، را تشکیل می­دهند،كه به روش نمونه­گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 245 نفر مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. به­منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ‌از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است که مقدار ضريب محاسبه شده برابر با 859/0 بوده است كه براي انجام تحقيق قابل قبول مي‌باشد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز با نظرخواهي از اساتید راهنما و مشاور تأييد شده است. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. در بخش آمار توصیفی به منظور دسته­بندی گروه­های آزمودنی از نظر صفات مختلف و ویژگی­های جامعه آماری، از پارامترهایی همچون میانگین، درصد فراوانی و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون tتک نمونه­ای و آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد، شهر مهران از لحاظ زیرساخت­های گردشگری در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به تبع آن وضعیت رضایت­مندی گردشگران از زیرساخت­های گردشگری شهر مهران در سطح مناسبی نمی­باشد. همچنین، نتایج آزمون رگرسيون نشان داد که متغير زیرساخت­های اقامتی (443/0 = Beta) نسبت به ساير متغيرهاي مستقل بيش‌ترين تأثير را در پيش­بيني متغير وابسته (رضایت­مندی گردشگران شهر مهران) دارد.

واژگان کلیدی: گردشگری، رضایت­مندی، زیرساخت­های گردشگری، زیرساخت­های اقامتی، مهران.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi