جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام: نسیبه     نام خانوادگی: ره انجام

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد             رشته و گرایش: مدیریت جهانگری- برنامه ریزی توسعه

استاد راهنما:دکتر جعفر حسین زاده   تاریخ دفاع:25/6/1393

بررسی عوامل موثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبزایلام

 

 

چکیده

امروزهيكيازمهمترينشاخصه‌هايجذبگردشگر،وجودمنابعطبيعيهركشوراست، جنگل و پارک‌های جنگلی از مهمترین و جذاب‌ترین منابع گردشکری در طبیعت محسوب می‌شود که مقصد سفر بسیاری از گردشگران طبیعت هستند. پارک جنگلی چغاسبز یکی از فضاهای مناسب، زیبا و دلنشین ایلام میباشد و شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذران اوقات فراغت فراهم آورده است.کیفیت مدیریت، نگهداری و ارائه خدمات در تبدیل پارک جنگلی به محیطی مناسب برای جذب گردشگر نقش مهمی ایفا می‌کنند. این تحقیق برای بررسی این موارد و آزمون ابعاد مختلف فیزیکی، تضمین، اطمینان، پاسخگویی وهمدلی با استفاده از روش سروکوال انجام شد. و به بررسی عوامل موثر در جلب رضایت بازدید کنندگان پارک جنگلی چغا سبز ایلام پرداخته و بدین منظور پرسشنامه‌ای حاوی 29 سوال و پنج بعد سروکوال، طراحی و توسط 168 نفر از بازدید کنندگان پارک جنگلی چغا سبز تکمیل شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از   نرم افزار spss و با استفاده از آزمون کلوموگروف- اسمینوف نرمال بودن متغییرها اثبات گردید و با آزمون پیرسون داده‌ها تحلیل شد.   نتیجه به دست آمده نشان می‌دهدکه امکانات رفاهی، امنیتی و حمل و نقل در پارک تاثیر معناداری بر میزان رضایت بازدید کنندگان دارد. با استفاده از آزمون دو جمله‌ای اثبات شد پارک جنگلی چغاسبز نتوانسته رضایت بازدید کنندگان را در پنج بعد سروکوال بدست آورد و میان انتظارات بازدید کنندگان و شرایط واقعی پارک جنگلی چغاسبز شکاف وجود دارد، وبیشترین شکاف مربوط به بعد فیزیکی پارک که شامل امکانات رفاهی پارک می‌شود، است.

واژه های کلیدی: پارک‌های جنگلی، رضایت‌مندی، بازدید کنندگان، روش سروکوال، پارک چغا سبز شهر ایلام

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi