شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

931148006

نام خانوادگی: حيدري‌فرد نام : نرگس
رشته وگرايش: مدیریت صنعتي- مالي مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 28/6/1395 استادراهنما: دكتر اسفنديار محمدي              
 

چكيده

محیط کسب و کار امروزه به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکت­ها و تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر مداوم خواسته­ها و نیازهای مشتریان است. با افزایش روز­افزون رقابت، تنوع نیازها و خواسته­های مشتریان، سازمان باید به فکر دستیابی به مزیت­های رقابتی باشد. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی­هایی است که با تکیه بر قابلیت­های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می­کند. از عوامل مهمی که می تواند موجب ارتقای عملکرد شرکت­ها شود، استفاده از فرصت­های کارآفرینی و قابلیت­های بازاریابی است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فرصت­های کارآفرینی در عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر قابلیت بازاریابی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک ملت استان ایلام می­باشد که تعداد 163 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. یعنی برای گردآوری مطالب و داده­­ها از شیوه­ی کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از سه بخش تشکیل شده که روایی آن توسط اساتید و متخصصین مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و VISUAL PLS انجام شد. نتایج نشان داد که فرصت­های کارآفرینانه در عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و با وارد شدن متغیر تعدیلگر قابلیت بازاریابی تأثیر فرصت­های کارآفرینانه در عملکرد سازمانی افزایش می­یابد. همچنین همه مولفه­های فرصت­های کارآفرینانه در عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

واژه­های کلیدی: فرصت کارآفرینانه، قابلیت بازاریابی، عملکردسازمانی، شعب بانک ملت.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi