شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: شيراوند نام : ناهيد
رشته وگرايش: جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 25/06/1394 استادراهنما: دكتر كلثوم خليلوند
 

چكيده

  

 

بافت­های فرسوده شهری بخش­هايي از بافت­هاي شهري است که کيفيت­هاي کالبدي و کارکرديآن کاهش يافته و مختل گرديده است. هنگامی‌که در محدوده­ای از شهر، حیات شهری به رکود می­افتد، بافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار می­گیرد. مهم­ترین ویژگی در این بافت­ها نبود امکان نوسازی خودبخودی به دلیل فقر ساکنین و مالکین و همچنین نبود انگیزه برای سرمایه­گذاران به دلیل عدم تضمین بازگشت سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش بررسینقش مدیریت شهری در بهسازی بافت فرسوده شهر خرم آباد می‌باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و مسئولان ذیربط و ساکنان بافت‌های فرسوده شهری می‌باشند که 100 نفر از کارشناسان و 383 نفر از ساکنان بافت‌های فرسوده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده نمونه گیری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T یکطرفه و نسبت موفقیت در نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که از نظر کارشناساننقاط قوت و فرصت بافت‌های فرسوده شهر خرم آباد بیشتر از نقاط ضعف و تهدیدهای آن می‌باشد.مدیریت شهری تلاش جدی و مثبت به منظور بهبود بافت فرسوده شهری انجام نداده است.عدم همکاری دستگاهها به فرسودگی بیشتر بافت‌های فرسوده منجر خواهد شد، شکلگیری مدیریت واحد شهری در تسهیل رسیدگی به بافت‌های فرسوده خرم آباد تأثیرگذار می‌باشد و اینکهدر شهر خرم آباد اقدامات مثبتی برای ایجاد مدیریت واحد شهری صورت نگرفته است. اما از نظر ساکنان اقدامات مثبتی به منظور ایجاد مدیریت واحد شهری در شهر خرم آباد صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: مدیریت شهری، بهسازی، بافت فرسوده، شهر خرم آباد

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi